استخدام

کد شغلی مورد نظر خود را از قسمت فرصتهای شغلی وارد نمایید

نوع خدمت وظیفه عمومی خود را انتخاب نمایید

مشخصات افراد تحت تکفل خود را با ذکر نام و نام خانوادگی و نسبت وارد نمایید

نام دانشگاه خود را به همراه شهر محل تحصیل خود وارد نمایید

دوره های گذارنده و مدارک دریافتی خود را وارد نمایید

نام سازمان، زمینه کاری، تاریخ شروع و پایان، سمت، آخرین حقوق دریافتی و علت ترک کار را به همراه آدرس و تلفن به تفکیک وارد نمایید

هرگونه عضویت در نهادها، سازمانها و ارگانها را با ذکر دقیق نام، نوع فعالیت، مدت زمان عضویت و فعالیتهای انجام شده به تفکیک وارد نمایید

012345678910
speaking
reading
writing
listening

به هر کدام از مهارتهای خود از 1 تا 10 نمره دهید، در صورت عدم آشنایی نمره 0 را وارد نمایید

012345678910
speaking
reading
writing
listening
012345678910
ICDL
AutoCAD
ArchiCAD
Matlab

میزان مهارت خود در هر نرم افزار را نمره دهید

هرگونه فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و هنری مورد علاقه خود را به همراه مهارتهای جانبی وارد نمایید

مشخصات دو نفر که شما را به خوبی می شناسند را با اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی، شغل، سمت، نسبت با شما و آدرس و شماره تلفن وارد نمایید

اطلاعات تکمیلی

تکمیل اطلاعات ذیل، ما را در انتخاب افراد اصلح یاری می کند، لذا تقاضا می شود کلیه فیلدها را تکمیل نمایید

وارد کردن میزان حقوق دریافتی یکی از پارامترهای اصلی بررسی فرم های استخدامی این شرکت می باشد

نشانی پستی محل سکونت خود را به همراه تلفن ثابت بطور دقیق وارد نمایید