کنترلرهای هوشمند

کنترلرهای هوشمند جهت ثبت وقایع ورود و خروج و ارتباط با نرم افزار جهت گزارشگیری

حضور و غیاب

سیستمهای متنوع جامع حضور و غیاب با امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مختلف

سیستم تشخیص پلاک

سیستم پردازش تصویر برای تشخیص ارقام پلاک خودروها